Съобщение
ПОКАНА за ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението Печат
Написано от Екип на МИРГ   
Петък, 27 Октомври 2017 11:37
header1-mirg-new

ПОКАНА

за

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.2от Устава на Сдружението и съгл. Протокол на УС №50 от 27.10.2017г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  кани, 

 

На извънредно Общо събрание на 07 ноември 2017г.от 17.30 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала, ет. 2 на Община Тутракан, ул. „Трансмариска”№31 приследния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове на Сдружението.
  2. Приемане на нови членове на Сдружението.
  3. Промяна в състава на Управителния съвет.
  4. Освобождаване на членове на управителния съвет.
  5. Приемане на нови членове в състава на управителния съвет.
  6. Избор на нов председател Управителния съвет.
  7. Вземане на решение за кандидатстване  на Сдружение  „МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” по мярка 4.2 „Изпълнение на СВОМР” на ПМДР 2014-2020, финансирана от ЕФМДР.
  8. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 часпо-късно, н асъщото място и присъщия дневен ред.