Покана за редовно Общо събрание за 2016 г. Print
Written by Екип на МИРГ   

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1 от Устава на Сдружението и

Протокол № 45, т.1 на УС от 01.03.2016г.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

      

На редовно Общо събрание на 12 април 2016 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала на Община Тутракан при следния дневен ред:

 

1. Освобождаване на членове на МИРГ.

2. Приемане на нови членове на МИРГ.

3. Годишен отчет за дейността на МИРГ през 2015 г.

4. Годишен финансов отчет за 2015 г.

5. Предложения за промяна в Устава на МИРГ.

6. Възнаграждение на счетоводителя.

7. Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.