Message
Покана за редовно Общо събрание Print
Written by Евелина Джепсън   

П О К А Н А

/на основание чл.23, ал.1 и 3 от Устава на Сдружението и Протокол №39, т.1 на УС от 26.02.2015г./

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

НА

МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”

ВИ  КАНИ,

   На редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 31 март 2015 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

  1. Освобождаване или приемане на членове на МИРГ.
  2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2014г.
  3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2014г.
  4. Информация относно прилагане и подхода за ВОМР 2014 -2020.
  5. Упълномощаване на УС от ОС за прилагане на подхода за програмен период 2014-2020.
  6. Други.

  Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.