Покана за извънредно Общо събрание Print
Written by Екип на МИРГ   

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

 
На извънредно Общо събрание на 09 януари 2015 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

 1. Запознаване с решение №1 по Протокол № 38 от дата 05.12.2014г. на УС и вземане на решение за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР), чрез създаване на Стратегия за местно развитие (СМР) на Рибарска област „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ в съответствие с подхода за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), съгласно Глава ІІІ, чл. 63 на Регламента на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 2014-2020 г.

 2.  Други.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.