Online users

We have 7 guests online
Content View Hits : 355180
News
Новини
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

П О К А Н А

/на основание чл.23, ал.1 и 3 от Устава на Сдружението и Протокол №28, т.2 на УС от 28.02.2014г./

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” ВИ  КАНИ,


   На редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 04 април 2014 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

 1. Освобождаване или приемане на членове на МИРГ.
 2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2013г.
 3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2013г.
 4. Актуализация на МСР на МИРГ.
 5. Други.

  Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове.     При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 
Становище на МОСВ_обобщена справка PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

На основание писмо до МОСВ с искане за становище относно обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за актуализацията на МСР на МИРГ на 22.11.2013г. е получено становище за одобрение на горепосочената справка. С обобщената справка и становището на МОСВ можете да се запознаете тук: Писмо обобщена справка и Становище-обобщена справка

 
Решение № ЕО-42/2013г. на МОСВ PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
На 18.10.2013г. е получено Решение № ЕО-42/2013г. на МОСВ за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка за актуализацията на Местна стратегия за развитие на МИРГ. Със съдържанието на решението можете да се запознаете тук
 
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 04 October 2013 13:19

 П О К А Н А

 

 

 

За ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

/ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.2 от Устава на Сдружението и Протокол № 25, т.1 на УС от 01.10.2013г./

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  канИ,

 

      

На извънредно Общо събрание на 08 ноември 2013 г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

 

 

1.Освобождаване/приемане на членове на МИРГ.

2.Освобождаване и приемане на членове на УС  на МИРГ.

3.Приемане на актуализация на МСР на МИРГ.

4.Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 
ОБЯВА PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   

МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

Обявява конкурс за  следните длъжности:


I.Управител на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование с образователно квалификационна степен”магистър”
 • Професионална област : инженерно –технически науки, икономика, управление
 • Професионален опит – минимум 5 години
 • Владеене на един от трите работни езика на ЕС/английски, немски или френски език/
 • Компютърна грамотност 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

 • Познаване на политиките на Европейския съюз, европейското законодателство, конкретно по отношение на Регионалната политикана на ЕС, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.
 • Познаване на стратегическите програмни документи и нормативната база, свързана с оперативните програми, съфинансирни от ЕС, по- специално касаещи развитието селските и изостаналите райони.
 • Познаване на общинските планове за развитие на трите общини в състава на РО.
 • Опит, свързан с работа с институциите на ЕС, преговорния процес и начина на вземане на решения в ЕС.
 • Лидерски умения и умения за работа в екип.
 • Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на резултатите от анализа.
 • Инициативност.
 • Висока мотивация.
 • Комуникативност.

3.Кратко описание на длъжността:

 • Ръководи, планира, организира, контролира и координира функционирането и дейността на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо  по отношение на изпълнението на Стратегията за местно развитие и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от Европейски фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР).
 • Управление на средствата , предоставени на МИРГ
 • Мониторинг на изпълнението на програмните интервенции, заложени в стратегията, мониторинг на одобрените за финансиране проекти.
 • Координиране на дейностите по информация и публичност на МИРГ.

 

II. Координатор на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

 

Изисквания към заеманата длъжност:

 • Образование: висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”
 • Общ професионален стаж: Мин. 2 години професионален опит
 • Експертен опит: Подготовка, изпълнение и отчитане на мин. 2 проекта, финансирани от европейски програми и фондове
 • Езикова подготовка: Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език)
 • Компютърни умения: MS Office, WORD, Excel, Power Point
 • Добро познаване на Стратегията за местно развитие на МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на  Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и усвояване на средства от Европейски фонд за рибарство
 • Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и презентационни материали
 • Да работи в екип
 • Да е комуникативен/а, позитивен/а, и инициативен/а
 • Да е правоспособен водач на МПС

 

III. Технически сътрудник на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

Съвместно с Управителя и Координатора да отговаря за точното и навременно осъществяване дейностите на МИРГ, съгласно условията на подписания  договор за безвъзмездна помощ и Стратегията за местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” (МИРГ) по отношение на нейното изпълнението  и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • Мин. 1 година професионален опит;
 • Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език) е предимство
 • Компютърна грамотност (Microsoft Word, Excel, Power Point) и интернет.

 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

 • Умения за работа в екип;
 • Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на резултатите от анализа;
 • Инициативност;
 • Висока мотивация;
 • Отдаденост на работата и способност да работи под напрежение;
 • Отлична комуникативност;
 • Възможност да работи на гъвкаво работно време.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Събеседване.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
 5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Копие от документ за самоличност;

 

При подаване на документите, кандидатите да представят лична карта, оригинали на копията на документи за сверяване.

 

Документи се приемат от 27.09.2013 г. до 28.10.2013 г. в офиса на

МИРГ ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ, намиращ се в гр.Тутракан, ул. Ал. Стамболийски 2а.

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 3 of 7