Галерия

Кой е тук

В момента има 10 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 347147
Новини
Новини
VI-та РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ В БЪЛГАРИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   

  На 15 и 16 март 2013 година се проведе VІ - та поредна среща на Местните инициативни рибарски групи. В срещата участваха представители на всичките шест МИРГ в РБългария.
  На форума беше обсъдена възможността за институциализиране на групите и създаването на организация, която да допринесе за развитието на принципите и подходите прилагани от тях - както на национално, така и на международно ниво.
  В рамките на двата  работни дни беше обсъден и  работен вариант на Анализ за прилагането на Ос 4 на ОПРСР и подхода "отдолу-нагоре" в България. Анализът ще бъде направен на основание заинтересованост и наближаващата крайна дата на Програмен период 2007-2013 година за Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Обсъдени бяха и текущи въпроси свързани с оперативната работа на МИРГ. Срещата протече изключително делово и ползотворно.

 
V-та РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ В БЪЛГАРИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   

   МИРГ  "Приморско - Созопол - Царево" бе домакин на V-тата работна среща на Местните инициативни рибарски групи в България, която се проведе от 4 до 6 февруари 2013 г. в гр. Царево.
   На срещата присъстваха представители на общините Приморско, Созопол и Царево, всички МИРГ в България, експерти от Държавен фонд земеделие - Разплащателна агенция, експерти от ИАРА, представители на браншови организации в сектор "Рибарство" и Института по рибарство и аквакултури - гр. Пловдив. Сред специалните гости, присъствали на събитието, бяха:

  Изпълнителният директор на ИАРА - д-р Драгомир Господинов;

  Зам. изпълнителният директор на ИАРА - г-жа Ирена Пенчева;

  Кметът на община Царево - инж. Георги Лапчев;

  Кметът на община Тутракан - д-р Димитър Стефанов;

  Зам. кметът на община Созопол - г-жа Петя Чепелова;

  Зам. кметът на Община Девин - г-н Георги Савев;

  Директорът на Института по рибарство и аквакултури в гр. Пловдив - проф. Лиляна Хаджиниколова;

  Зам. директорът на Института по рибарство и аквакултури в гр. Пловдив - доц. д-р Таня Хубенова;

  Изпълнителният директор на АПРП БГ ФИШ - д-р Йордан Господинов;

  Председателят на УС на Асоциацията на рибопроизводителите – д-р Тачо Пашов;

  Председателят на УС на Сдружение "Черноморски изгрев" - г-н Емил Милев;

  Председателят на УС на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" - г-н Георги Пейчев.

 
Списък с одобрени външни експерт-оценители към МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   
 1. Велин Иванов Иванов
 2. Надежда Друмева Бобчева
 3. Слава Тодорова Бахчеванска
 4. Галина Петрова Даскалова
 5. Васка Николовa Каптебилова
 6. Елена Любенова Стоянова
 7. Нели Рубинова Папазова
 8. Диляна Христова Иванова-Букева
 9. Юлия Минчева Жекова
 10. Росица Руменова Маринова-Кулелиева
 11. Нелко Костадинов Йорданов
 12. Теодора Костова Георгиева
 13. Биргинай Бехчет Даил
 14. Аурел Боянов Бояджиев
 
Обява на конкурс за външни експерти-оценители ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   

СНЦ – МИРГ 

“ГЛАВИНИЦА - ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проекти от СМР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013“

 

Изисквания спрямо външните експерти оценители: 

Минималните и специфични изисквания, към кандидатите за участие в Комисия за избор са:

1.       Да са физически лица;

2.       Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

3.       Образование – висше (бакалавър или магистър);

4.       Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

       Област „Социални, стопански и правни науки”:

Професионални направления:

       Право;

       Икономика;

       Администрация и управление;

       Обществени комуникации и информационни науки;

       Туризъм.

       Област „Природни науки, математика и информатика”:

Професионални направления:

       Биологически науки;

       Информатика и компютърни науки;

       Науки за земята.

       Област „Технически науки”:

Професионални направления:

       Комуникационна и компютърна техника;

       Общо инженерство;

       Енергетика;

       Биотехнологии;

       Хранителни технологии;

       Архитектура, строителство и геодезия.

       Област „Аграрни науки”:

Професионални направления:

       Растениевъдство;

       Растителна защита;

       Животновъдство;

       Ветеринарна медицина;

       Рибно стопанство и свързаните с него услуги

       Рибовъдство

       Област „Хуманитарни науки”:

Професионални направления:

       История и археология;

5.       Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 3 години;

6.       Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо към ОПРСР;

7.       Добро познаване на ОПРСР;

8.       Притежаване на познания и опит в оценяване на проекти и процедури: най-малко едно участие в комисия за оценка на проект/процедура.

9.       Допълнителни изисквания:

       Добри познания относно цикъла на управление и  финансиране на проекти по ОПРСР;

       Компютърна грамотност – Word и Excel;

       Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

10.     Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

       Проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;

       Интервю.

11.     Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са :

11.1.  Заявление по образец;

11.2.  Автобиография на български език  по образец;

11.3.  Фотокопие от документ за завършено висше образование;

11.4.  Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);

11.5.  Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);

11.6.  Декларация (по образец).

Забележка: Документите по т.11.3 , 11.4 и 11.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата, тел. за обратна връзка и одобрените по  документи кандидати ще бъдат поканени на интервю от 13.00 часа на 31.01. 2013 г.

Документите следва да бъдат представени в срок до  17.30 часа на 15.01. 2013 г. г., в офиса  лично, пощата или куриер на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, намиращ се  в:

7600 гр.Тутракан,  ул. Ал. Стамболийски 2 а /старата автогара/

тел. за връзка:    Джепсън Е.         0877 50 77 51

                              Хасанов Б.          0877 50 77 52

                              Осман Ю.            0877 50 77 54


Необходими документи по образец изтегли от тук:

 
Никулден в Тутракан ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Евелина Джепсън   

    На 6.12.2012 г.  тържествено беше отбелязан празникът на Свети Николай – покровителят на рибарите, като  събитието беше организирано в партньорство между  Община Тутракан  и МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ .  

    Тържествена света литургия беше отслужена  в храма "Св. Николай" в Тутракан от отец Илия Тонков.  Литийно шествие  се отправи от храма към "Лодкостоянка"-та, където беше извършен водосвет за здраве.  

    Направена бе и възстановка   на стар рибарски обичай за посрещане на рибаря с улов от шаран, почистване на люспите на рибата и нейното изпичане, като се спазиха традиционни стари практики. Пресъздаден беше  изборът на ватаф - главатар на рибарската тайфа. Възстановката беше съпроводена от изпълнения на състав за народни песни "Детелини".  

   По-късно събитието продължи в  ОЦИД , гр.Тутракан, където за цялата местна общност бяха организирани-  кулинарна изложба на никулденски рибни ястия, конкурс за пълнен шаран  за професионалисти и любители, никулденски коктейл, както и изложба на детски рисунки на тема „Никулден“. 

    Вечерта от 17,00 часа в парк "Христо Ботев" бяха запалени светлините на коледното дърво, с което беше поставено началото на Коледните и Новогодишни празници.

Разгледай снимки тук

 

 
«НачалоПредишна1234567СледващаКрай»

Страница 4 от 7