Online users

We have 1 guest online
Content View Hits : 379185
Announcements


ОБЯВА PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
Friday, 27 September 2013 11:03

МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

Обявява конкурс за  следните длъжности:


I.Управител на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование с образователно квалификационна степен”магистър”
 • Професионална област : инженерно –технически науки, икономика, управление
 • Професионален опит – минимум 5 години
 • Владеене на един от трите работни езика на ЕС/английски, немски или френски език/
 • Компютърна грамотност 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

 • Познаване на политиките на Европейския съюз, европейското законодателство, конкретно по отношение на Регионалната политикана на ЕС, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.
 • Познаване на стратегическите програмни документи и нормативната база, свързана с оперативните програми, съфинансирни от ЕС, по- специално касаещи развитието селските и изостаналите райони.
 • Познаване на общинските планове за развитие на трите общини в състава на РО.
 • Опит, свързан с работа с институциите на ЕС, преговорния процес и начина на вземане на решения в ЕС.
 • Лидерски умения и умения за работа в екип.
 • Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на резултатите от анализа.
 • Инициативност.
 • Висока мотивация.
 • Комуникативност.

3.Кратко описание на длъжността:

 • Ръководи, планира, организира, контролира и координира функционирането и дейността на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо  по отношение на изпълнението на Стратегията за местно развитие и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от Европейски фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР).
 • Управление на средствата , предоставени на МИРГ
 • Мониторинг на изпълнението на програмните интервенции, заложени в стратегията, мониторинг на одобрените за финансиране проекти.
 • Координиране на дейностите по информация и публичност на МИРГ.

 

II. Координатор на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

 

Изисквания към заеманата длъжност:

 • Образование: висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”
 • Общ професионален стаж: Мин. 2 години професионален опит
 • Експертен опит: Подготовка, изпълнение и отчитане на мин. 2 проекта, финансирани от европейски програми и фондове
 • Езикова подготовка: Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език)
 • Компютърни умения: MS Office, WORD, Excel, Power Point
 • Добро познаване на Стратегията за местно развитие на МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на  Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и усвояване на средства от Европейски фонд за рибарство
 • Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и презентационни материали
 • Да работи в екип
 • Да е комуникативен/а, позитивен/а, и инициативен/а
 • Да е правоспособен водач на МПС

 

III. Технически сътрудник на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

Съвместно с Управителя и Координатора да отговаря за точното и навременно осъществяване дейностите на МИРГ, съгласно условията на подписания  договор за безвъзмездна помощ и Стратегията за местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” (МИРГ) по отношение на нейното изпълнението  и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • Мин. 1 година професионален опит;
 • Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език) е предимство
 • Компютърна грамотност (Microsoft Word, Excel, Power Point) и интернет.

 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

 • Умения за работа в екип;
 • Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на резултатите от анализа;
 • Инициативност;
 • Висока мотивация;
 • Отдаденост на работата и способност да работи под напрежение;
 • Отлична комуникативност;
 • Възможност да работи на гъвкаво работно време.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Събеседване.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
 5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Копие от документ за самоличност;

 

При подаване на документите, кандидатите да представят лична карта, оригинали на копията на документи за сверяване.

 

Документи се приемат от 27.09.2013 г. до 28.10.2013 г. в офиса на

МИРГ ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ, намиращ се в гр.Тутракан, ул. Ал. Стамболийски 2а.

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 
ПОКАНА PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
Monday, 22 April 2013 12:13

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

„ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“

 

Управителният съвет на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1 от Устава на Сдружението и Протокол №18, т.4 на УС от 15.02.2013г., свиква редовно Общо събрание на 29 април 2013г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

 1. Освобождаване или приемане на нови членове на МИРГ.
 2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2012г.
 3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2012г.
 4. Участие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ в учредяването на асоциация на местните инициативни рибарски групи в България.
 5. Промени в текстове на Устава на МИРГ.
 6. Други.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 
Обява на конкурс за външни експерти-оценители PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
Monday, 10 December 2012 17:01

СНЦ – МИРГ 

“ГЛАВИНИЦА - ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проекти от СМР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013“

 

Изисквания спрямо външните експерти оценители: 

Минималните и специфични изисквания, към кандидатите за участие в Комисия за избор са:

1.       Да са физически лица;

2.       Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

3.       Образование – висше (бакалавър или магистър);

4.       Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

       Област „Социални, стопански и правни науки”:

Професионални направления:

       Право;

       Икономика;

       Администрация и управление;

       Обществени комуникации и информационни науки;

       Туризъм.

       Област „Природни науки, математика и информатика”:

Професионални направления:

       Биологически науки;

       Информатика и компютърни науки;

       Науки за земята.

       Област „Технически науки”:

Професионални направления:

       Комуникационна и компютърна техника;

       Общо инженерство;

       Енергетика;

       Биотехнологии;

       Хранителни технологии;

       Архитектура, строителство и геодезия.

       Област „Аграрни науки”:

Професионални направления:

       Растениевъдство;

       Растителна защита;

       Животновъдство;

       Ветеринарна медицина;

       Рибно стопанство и свързаните с него услуги

       Рибовъдство

       Област „Хуманитарни науки”:

Професионални направления:

       История и археология;

5.       Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 3 години;

6.       Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо към ОПРСР;

7.       Добро познаване на ОПРСР;

8.       Притежаване на познания и опит в оценяване на проекти и процедури: най-малко едно участие в комисия за оценка на проект/процедура.

9.       Допълнителни изисквания:

       Добри познания относно цикъла на управление и  финансиране на проекти по ОПРСР;

       Компютърна грамотност – Word и Excel;

       Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

10.     Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

       Проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;

       Интервю.

11.     Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са :

11.1.  Заявление по образец;

11.2.  Автобиография на български език  по образец;

11.3.  Фотокопие от документ за завършено висше образование;

11.4.  Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);

11.5.  Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);

11.6.  Декларация (по образец).

Забележка: Документите по т.11.3 , 11.4 и 11.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата, тел. за обратна връзка и одобрените по  документи кандидати ще бъдат поканени на интервю от 13.00 часа на 31.01. 2013 г.

Документите следва да бъдат представени в срок до  17.30 часа на 15.01. 2013 г. г., в офиса  лично, пощата или куриер на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, намиращ се  в:

7600 гр.Тутракан,  ул. Ал. Стамболийски 2 а /старата автогара/

тел. за връзка:    Джепсън Е.         0877 50 77 51

                              Хасанов Б.          0877 50 77 52

                              Осман Ю.            0877 50 77 54


Необходими документи по образец изтегли от тук:

 
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ" PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 06 February 2012 12:15

 Управителният съвет на Местна инициативна рибарска група  „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.1 от Устава на Сдружението и Протокол № 8, т.1 на УС от 02 февруари 2012 година, свиква Общо събрание на 30 март 2012 година от 14.00 часа в град  Тутракан. Събранието ще се проведе в  залата  на Общински съвет, гр.Тутракан при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчета на Сдружение „Местна инициативна рибарска група  „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ за 2011 година.

  

2. Утвърждаване на нови членове.

  

3. Промяна в размера на членския внос за общините.

  

4. Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 
От 15 Ноември са открити следните мерки от Местната стратегия за развитие PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   

 

 

 

   Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2 - Частни бенефициенти

    Мярка .2.2. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции“

    Мярка 3.2. „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство“

По подробна информация за конкретните мерки можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

 

 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2