Online users

We have 1 guest online
Content View Hits : 376785
About Us
За МИРГ PDF Print E-mail

Сдружение „Местна инициативна рибарска група  Главиница-Тутракан-Сливо поле" получи финансиране за изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“с административен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г.по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Проектът на сдружението е насочен към подготовката на МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"   за по дготовка на стратегия за  „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.

Включено е изпълнение на следните дейности и етапи, които се финансират от Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. с  посоченият по-горе административен договор:

- Подготовка на необходимите промени в учредителния акт и съставна МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. И Регламент 508/2014;

- Запознаване на местната общност с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;

- Обучение на местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на стратегия;

- Проучвания на потенциала за развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на стратегия за ВОМР;

- Подготовка на стратегия за ВОМР с активното участие на местната общност;

- Координация и управление на подготвителните дейности;

 

Органи на сдружението съгласно Устава на МИРГ са:


1. Общо събрание - колективен върховен орган от 23 членове

2. Управителен съвет - управителен орган от 9 представители

 

 ОТ СТАРИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /ОПРСР/ е насочена към предоставяне възможност на рибарските общности да създадат нови и устойчиви източници на приходи и да подобрят качеството си на живот.

Това се постига посредством предоставянето на власт на местните хора – тези, които в най-голяма степен са запознати с проблемите и очакванията на рибарските общности – давайки им инструментите и ресурсите, с които да открият и разработят решения за справяне с техните истински нужди и проблеми.

Като част от изпълнението на ос № 4 в периода ноември 2009 - декември 2010 бе реализиран процес за създаване на ПЧП в рибарската област, така че да се осигури прилагането на основните принципи за териториалния подход за развитие:

  -вземане на решение „отдолу-нагоре”

  -осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на създаване на ПЧП

  -балансирано представяне сред интересите от трите сектора и от трите общини.

Сдружение „МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле“ е юридическо лице, създадено с цел осъществяване на дейност в обществена  полза и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и съгласно Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

 

Местната Инициативна Рибарска Група е форма на публично-частно партньорство (ПЧП) с участие на общините, физически лица, еднолични търговци или юридически лица, осъществяващи дейността си в сектор „Рибарство", както и в други социално-икономически сектори в рамките на територията на общините Главиница, Тутракан и Сливо поле.

Органи на сдружението съгласно Устава на МИРГ са:

1)    Общо събрание - колективен върховен орган от 26 учредители

2)    Управителен съвет - управителен орган от 9 представители на ПЧП


Съгласно Наредба № 15 от 21.05.2010г. на МЗХ,  изпълнителният екип на МИРГ се състои от трима души - управител, координатор и технически сътрудник.

 

Екипът на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ е представен от:

 

ЕВЕЛИНА ДЖЕПСЪН

Управител

БЕЙХАН ХАСАНОВ

Координатор            

ЮЗКАН ОСМАН 

Технически сътрудник